Kamera­övervaknings­policy

Bakgrund

I Sverige finns det två lagar som reglerar hur kamerabevakning får ske. Det är dels Kamerabevakningslagen och dels GDPR, den inom eu gemensamma dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018. Denna policy är till för att klargöra hur vi förhåller oss till dessa lagar och hur vi bedriver kamerabevakning.

Var

Vi bedriver kamerabevakning på vår anläggning vid Tekniska verken i Linköping. Anläggningen består av ett stort område och övervakningen sker både inomhus och utomhus.

När

Kamerabevakningen sker dygnet runt varje dag.

Hur

Övervakningen sker med hjälp av kameror som dels skickar live-bilder till övervakningsskärmar, dels spelar in bilder till en lagringsenhet. Inspelning sker utan ljud. Kamerorna är placerade i master runt området, samt vid utvalda maskiner inomhus.

Ändamål

Syftet med kamerabevakningen är att kunna förebygga brott, olyckor, bränder och skadegörelse samt kunna ge brottsbekämpande myndigheter bättre förutsättning att utreda ev. brott. Ytterligare syfte är att övervaka vissa maskiner och flöden för att förebygga och åtgärda driftstopp.

Rättslig grund

GDPR anger sex olika rättsliga grunder för att behandla personuppgifter. (Se artikel 6 i GDPR) Vi stöder oss mot den grund som kallas för ”Intresseavvägning” när vi bedriver vår kamerabevakning. Det innebär att vi anser vårt intresse att kamerabevaka väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som kan tänkas ske vid kamerabevakning. Vår bedömning är gjord efter utförd risk- och konsekvensanalys och med särskild beaktning för den brand- och olycksrisk som föreligger. Ytterligare motiv till att vårt intresse väger tyngre än den enskildes personliga integritet i detta fall är att vi enbart spelar in under en kortare period, samt att åtkomst till inspelningar är begränsade till en strikt utvald skara personer. Det inspelade materialet får enbart användas till det ovan anförda ändamålet.

Arkivering av inspelat material

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål de spelats in för. De lagras dock som längst i 5 dagar, eller vid särskilda fall, om lagkrav eller juridiska processer kräver det, så länge som utredning pågår. Lagringen sker enbart på enhet som är placerad i ett låst utrymme på området.

Tillgång till inspelat material

Då vi på Svensk däckåtervinning tar allvarligt på den personliga integriteten har vi begränsat antalet personer som har tillgång till inspelat material. Inspelning kan, utöver egen personal, även hanteras och behandlas av utomstående, s.k. personuppgiftsbiträden, såsom t.ex. anlitade företag inom säkerhet, larm och bevakning. Dessa personer kommer vi upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med för att säkerställa att personuppgifter inte behandlas på annat sätt eller med annat ändamål en vad denna policy anger.

Den enskildes rättigheter

Enl. GDPR har den vars rättigheter behandlas ett antal rättigheter. Av dessa rättigheter vill vi särskilt nämna rätten till information om att personuppgifter behandlas samt rätt till att få personuppgifter raderade. Den enskilde har också rättighet att både begära att behandling av dennes personuppgifter begränsas såväl som invända mot behandlingen. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingar. Om du anser dig felbehandlad eller har andra frågor kring personuppgiftsbehandlingar kan du kontakta myndigheten via webb, https://imy.se eller via telefon: 08 - 657 61 00

Policyns giltighet

Denna policy granskas varje år av företagets styrelse för att alltid vara uppdaterad.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Företagets personuppgiftsansvarig är: Svensk Däckåtervinning AB, 556484-9585 Tel 08-50 60 10 55, info@sdab.se Box 124, 18522 Vaxholm