SDABs Allmänna inköpsvillkor

1. Villkorens tillämplighet

1.1 Dessa allmänna inköpsvillkor ska tillämpas när de har åberopats i anbudsförfrågan, vid beställning eller i avtal. De har företräde framför andra villkor som åberopas av eller har upprättats av leverantören om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits.

1.2 SDAB:s avtalspart benämns nedan ”leverantören” och parternas överenskommelse, vare sig träffad genom offert och beställningsbekräftelse eller genom ett undertecknat avtal, benämns nedan ”avtal eller avtalet”.

 

 

 

2. Hållbarhet och etik m.m.

2.1 Leverantören förbinder sig att följa SDAB:s Uppförandekod för leverantörer som bland annat innehåller krav på efterföljd av lagar och bestämmelser, förbud mot anlitande av svart arbetskraft, innehav av erforderliga tillstånd, nolltolerans mot korruption, skydd för personuppgifter och annan information, miljö och arbetsmiljökrav m.m. Leverantören ska anses ha tagit del av och accepterat bestämmelserna i uppförandekoden.
2.2 Leverantören tillåter SDAB, eller av SDAB anlitad revisor, att granska efterlevnaden av uppställda krav genom tillgång till räkenskapshandlingar hos leverantören och besök på plats på leverantörens driftsställen. Vid avvikelse mot krav och förväntningar i SDAB:s Uppförandekod åtar sig leverantören att efter påpekande vidta korrigerande åtgärder och för SDAB visa att sådana åtgärder har vidtagits.
2.3 SDAB förbehåller sig rätten att annullera utestående ordrar, avbeställa framtida leveranser, och/eller säga upp huvudavtalet med leverantören vid en väsentlig överträdelse mot uppförandekoden eller om leverantören vägrar att vidta korrigerande åtgärder. Om det finns särskilda uppsägningsregler i huvudavtalet mellan SDAB och leverantören, som uppförandekoden utgör en integrerad del av (som bilaga eller som hänvisning), ska brott mot uppförandekoden anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott, vilket ger SDAB rätt att säga upp avtalet.

 

 

 

3. Underleverantörer

3.1 Leverantören har inte rätt att anlita underleverantör för utförande av avtalad tjänst utan SDAB:s skriftliga medgivande.

3.2 Använder leverantören underleverantör ansvarar leverantören fullt ut för underleverantörens arbete och för eventuela fel eller skador orsakade av underleverantören.

 

 

 

4. Försenad leverans

4.1 Leveransen ska fullgöras inom avtalad tid. Finner leverantören att leverans inte kan ske inom avtalad tid, ska leverantören omgående skriftligen informera SDAB när leverans kan ske och ange skälet till den ändrade leveranstiden. Ett sådant meddelande begränsar inte leverantörens skyldigheter i övrigt.

4.2 När leverans inte sker i tid ska leverantören ersätta SDAB för eventuella skador som SDAB åsamkas på grund av förseningen.

4.3 Oaktat SDAB:s rätt till andra rättsliga medel har SDAB rätt att häva köpet på grund av den försenade leveransen i den mån förseningen är väsentlig för SDAB.

 

 

 

5. Felansvar

5.1 Identifieras ett fel i leveransen ska leverantören, på egen bekostnad, omgående avhjälpa felet vid en tidpunkt och på ett sätt som inte orsakar avbrott i SDAB:s eller dess kunders verksamhet.

5.2 Har leverantören inte avhjälpt felet inom rimlig tid efter reklamation har SDAB rätt att, på leverantörens bekostnad, åtgärda felet eller bristen själv eller genom en tredje part. Kan felet eller bristen inte avhjälpas har SDAB rätt till prisnedsättning motsvarande felet eller bristen.

5.3 Förutom ovanstående ska leverantören i händelse av fel i leveransen ersätta SDAB för eventuell skada som SDAB åsamkas på grund av felet.

5.4 Leverantören ska ersätta SDAB för SDAB:s skadeståndsansvar gentemot tredje part till följd av leveransen eller leverantörens vållande i övrigt.

 

 

 

6. Ansvar

6.1 Vardera parten ansvarar för skador orsakade på grund av försummelse från den parten (eller den partens underleverantör), inklusive partens (eller den partens underleverantörs) koncernbolag, anställda och konsulter.

 

 

 

7. Pris

7.1 SDAB ska betala det pris för leveransen som bekräftats i beställningsbekräftelse eller angetts i avtal.

7.2 De avtalade priserna är fasta, utom för transporttjänster för vilka priset indexreglerats enligt särskilt uppgift i beställningsbekräftelse eller avtal.

7.3 Samtliga priser är exklusive moms (men inkluderar alla övriga skatter, avgifter, tull etc.). Moms kommer i tillämpliga fall att tilläggas på fakturorna.

7.4 SDAB har ingen skyldighet att betala annan avgift eller ersättning än vad som anges i beställningsbekräftelse eller i avtal. Följaktligenhar leverantören, om inte annat uttryckligen överenskommits, inte rätt till ytterligare ersättning för övertidsarbete, traktamente, kostnader för resor och logi, fraktkostnader, tullavgifter, faktureringsavgifter, expeditions-avgifter, försäkrings-kostnader eller dylikt.

 

 

 

8. Betalningsvilkor

8.1 Betalning sker tidigast trettio (30) dagar från det att SDAB mottagit faktura med tydlig uppgift om vad ersättningen enligt fakturan avser.

8.2 SDAB:s betalning av faktura innebär inte att SDAB godkänt att leverantören fullgjort sina skyldigheter.

8.3 Dröjsmålsränta vid försenad betalning får debiteras efter högst den räntesats som framgår av räntelagen.

 

 

 

9. Sekretess

9.1 Leverantören förbinder sig att inte för tredje part avslöja information som erhållits från SDAB, dess kunder eller dess underleverantörer, eller information som leverantören framställer i samband med verkställandet av leveransen. Leverantören förbinder sig vidare att endast använda sådan information för att verkställa leveransen.

 

 

 

10. Behandling av personuppgifter m.m.

10.1 När leverantören behandlar personuppgifter i samband med leveransen, för vilka SDAB är personuppgiftsansvarig, är leverantören personuppgiftsbiträde i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

10.2 Leverantören ske endast behandla personuppgifter i syfte att fullgöra sina åtaganden enligt beställningsbekräftelse eller avtal, i enlighet med sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och i förekommande fall eventuella anvisningar från SDAB.

10.3 Leverantören förbinder sig att bistå SDAB om så krävs för att SDAB ska uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

10.4 Leverantören får inte behandla personuppgifter för vilka SDAB är personuppgiftsansvarig efter att tiden för den beställda eller avtalade tjänsten har löpt ut, såvida inte parterna enas om detta.

 

 

 

11. Användning av SDAB:s namn och varumärke

11.1 Användning av SDAB:s namn eller varumärke får ske endast efter skriftlig överenskommelse med SDAB.

 

 

 

12. Force majeure

12.1 Ingen av parterna ska hållas ansvarig eller anses ha brutit mot avtalet för underlåtenhet eller dröjsmål med att fullgöra sina skyldigheter i den mån och så länge som prestationen hindrats eller försenats av omständigheter utanför partens rimliga kontroll som sådan part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för Avtalets ingående och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”). Force Majeure innefattar exceptionella händelser eller omständigheter av en typ som anges nedan förutsatt att villkoren ovan är uppfyllda: krig, inbördeskrig, väpnad konflikt eller terrorism eller naturkatastrofer som jordbävning, orkan, tyfon eller vulkanutbrott och fel eller förseningar i leveranser från Underleverantörer om de orsakas av omständigheter som anges i denna Punkt.

12.2 Den Part vars prestationer hindras eller försenas på grund av Force Majeure ska omgående informera den andra parten om den inträffade händelsen och vidta alla rimliga åtgärder för att undvika effekten av sådan händelse och för att mildra skadorna i möjligaste mån. När händelsen har upphört ska den hindrade parten återuppta fullgörandet av avtalet.

12.3 Är en part hindrad från att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på grund av en händelse som anges ovan under längre tid än en (1) månad, har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet som sådan part inte kan fullgöra på grund av en händelse som anges i punkt 12.1 ovan, utan att någon av parterna är skyldig att betala ersättning.

 

 

 

13. Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på parternas rättsförhållanden.